Witamy arrow Regulamin rekrutacji
Regulamin Rekrutacji i Szkoleń PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   

§ 1
Przepisy ogólne

 1. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników administracji samorządowej gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich z województw: -pomorskie, wielkopolskie, podkarpackie, zachodniopomorskie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji nr UDA-POKL.05.02.01-00-136/08-00.
 3. Okres realizacji projektu: 01.09.2008 – 30.04.2009 r.
 4. Biuro projektu mieści się w: EKSPERT-SITR w Koszalinie ul.Jana z Kolna 38. Informacje o projekcie zamieszczane są na stronie internetowej: www.energiaodnawialna.ekspert-sitr.pl.

§ 2
Organizacja szkoleń

 1. Projekt obejmuje organizację i realizację 20 edycji szkoleń 3-dniowych.
 2. Zgodnie z projektem w szkoleniach uczestniczy w każdej edycji 20 osób.
 3. Regulamin szkoleń określa zasady uczestnictwa, w szczególności:
  1. kryteria kwalifikacyjne,
  2. zasady rekrutacji kandydatów,
  3. zasady kwalifikacji kandydatów,
  4. prawa i obowiązki uczestników projektu,
  5. obowiązki organizatora szkoleń i seminariów.
 4. Ogólny nadzór nad realizacją szkoleń i seminariów w ramach projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji Kierownika projektu.

§ 3
Formalne kryteria kwalifikacyjne

 1. W szkoleniach i seminariach organizowanych w ramach projektu mogą uczestniczyć te osoby, które spełniają formalne kryteria kwalifikacyjne.
 2. Formalne kryteria kwalifikacyjne spełniają osoby będące pracownikami urzędów miejskich, urzędów gmin, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, którzy są lub będą odpowiedzialni za przygotowanie uchwał do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz na terenie danej gminy. Uczestnicy w głównej mierze będą pracownikami działów odpowiedzialnych za przygotowanie uchwał w danej gminie.

§ 4
Kwalifikacja kandydatów

 1. Kwalifikacji kandydatów do udziału w szkoleniach i seminariach w ramach projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 2. Komisja kwalifikuje kandydatów do momentu wyczerpania limitu miejsc.
 3. Komisja kwalifikuje kandydatów z zachowaniem zasady równych szans.
 4. Komisja dopuszcza do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów spełniających formalne kryteria kwalifikacyjne.
 5. Kandydat zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w szkoleniach w ramach projektu staje się ich uczestnikiem z chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 6. Kandydaci spełniający kryteria formalne i merytoryczne, a nie zakwalifikowani do udziału w szkoleniach w ramach projektu z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisani na listę rezerwową.

§ 5
Warunki i tryb rekrutacji

 1. Rekrutację kandydatów na szkolenia w ramach projektu prowadzi Biuro projektu.
 2. Kandydaci składają karty uczestnictwa w projekcie w Biurze projektu osobiście lub przesyłają je pocztą lub faksem.
 3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. Wypełnienie i złożenie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych,
  2. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
  3. Przekazanie dokumentów Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Kandydaci składają następujące dokumenty rekrutacyjne:
  1. Formularz zgłoszeniowy –podpisany przez pracodawcę, w którym jest podane miejsce zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko.
 5. Dokumenty rekrutacyjne - Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w biurze projektu a także na stronie internetowej projektu.

§ 6
Prawa i obowiązki uczestnika szkoleń

 1. Uczestnik szkoleń w ramach projektu ma prawo do:
  1. Bezpłatnego uczestnictwa w 3-dniowym szkoleniu (zapewnione zostaną noclegi i wyżywienie)
  2. Otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych i gadżetów informacyjnych,
  3. Bezpłatnego doradztwa eksperckiego w trakcie szkolenia oraz doradztwa prowadzonego on-line w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego przy uwzględnieniu tematyki odnawialnych źródeł energii,
  4. Otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  5. Otrzymania zwrotu kosztów dojazdów na szkolenie,
 2. Świadczenia określone w ust. 1 uczestnicy otrzymują nieodpłatnie.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do:
  1. Uczestniczenia w szkoleniu w pełnym zakresie przewidzianym programem,
  2. Potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez podpisywanie listy obecności,
  3. Potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, gadżetów informacyjnych i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  4. Udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu oraz prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  5. Złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu.
 4. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończenia szkolenia jest obecność na trzydniowym szkoleniu.

§ 7
Obowiązki organizatora

 1. Organizatorem szkoleń w ramach projektu jest zespół zarządzający projektem.
 2. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia:
  1. Kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
  2. Sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu szkolenia,
  3. Obsługi administracyjno-technicznej szkolenia.

§ 8
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie a dotyczących szkoleń w ramach projektu rozstrzyga Kierownik projektu.

Kierownik – Koordynator Projektu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Zgłoszenia

Karty zgłoszenia:

Szkolenie zakończone.